Skaudvilėje paminėtos Lietuvos Laisvės Kovos Sąjūdžio 1949 m. vasario 16 d. Deklaracijos signataro Vytauto Gužo žūties metinės

Tremties ir rezistencijos muziejus kartu su Skaudvilės krašto muziejumi, birželio penktą dieną Skaudvilėje organizavo žymaus Lietuvos partizanų vado Vytauto Gužo žūties septyniasdešimt penktųjų metinių minėjimą.

Iš Rokiškio krašto kilęs Vytautas Gužas, partizaniniai slapyvardžiai Galiandra, Mindaugas, Kardas laisvės kovotojų gretose praleido beveik penkerius metus.

1948 m. gegužės 5 d. įkūrus Vakarų Lietuvos (Jūros) partizanų sritį buvo paskirtas jos štabo viršininku. Pasižymėjo daugelyje kautynių.

1949 m. vasario 10–20 d. Radviliškio aps. Minaičių k. Miknių sodyboje įrengtame bunkeryje dalyvavo visos Lietuvos partizanų apygardų vadų ir jų atstovų suvažiavime, kuriame buvo paskelbta apie vieningos pasipriešinimo organizacijos – Lietuvos laisvės kovos sąjūdžio (LLKS) įkūrimą. V. Gužas kartu su kitais septyniais partizanų atstovais 1949 m. vasario 16 d. pasirašė LLK sąjūdžio Tarybos deklaracija. LLKS Taryba pripažinta aukščiausiu tautos politiniu organu, kuris vadovauja politinei ir karinei tautos išlaisvinimo kovai, kad Lietuva būtų atkurta kaip nepriklausoma demokratinė respublika. Masinis ginkluotasis pasipriešinimas tapo gerai organizuota karine struktūra. Vytautas Gužas ėjo LLKS Tarybos nario pareigas.

Vytautas Gužas žuvo 1949 m. birželio 11 d. Tauragės aps. Skaudvilės vls. Kavadonių k. MGB Tauragės aps. skyriaus čekistų grupės vykdytos karinės operacijos metu. Užkasimo vieta neišaiškinta.

1949 m. birželio 16 d. LLKS Tarybos prezidiumo sprendimu V. Gužas apdovanotas 2-ojo laipsnio Laisvės kovos kryžiumi su kardais, 1997 m. gruodžio 22 d. jam pripažintas kario savanorio statusas, Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministro 1998 m. gegužės 13 d. įsakymu jam suteiktas kapitono laipsnis, Lietuvos Respublikos Prezidento 1998 m. lapkričio 18 d. dekretu jis apdovanotas Vyčio kryžiaus 2-ojo laipsnio ordinu (dabar – Vyčio Kryžiaus ordino Komandoro didysis kryžius) (po mirties).

Žuvusio partizano minėjimas prasidėjo Šv. Mišiomis Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčioje, kurias laikė ir pamokslą pasakė Skaudvilės klebonas Alvydas Bridikis.

Minėjimo dalyviai Skaudvilės sen. Kavadonių k. prie tipinio atminimo ženklo V. Gužo žūties vietoje uždegė žvakutes, padėjo gėles pagerbdami žuvusio partizano atminimą

Šūvių salvėmis žuvusį partizaną pagerbė Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pėstininkų bataliono kariai.

Skaudvilės gimnazijos jaunių choras sugiedojo Lietuvos Respublikos Himną ir atliko meninę minėjimo programą. Choro vadovė Birutė Liūnienė.

Renginyje kalbėjo Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Tauragės apskrities koordinatorius Jonas Varkala, Skaudvilės seniūnas Gediminas Dinapas, partizaninę uniformą vilkintis buvęs kariškis Valdas Adomaitis ir Tauragės krašto muziejaus „Santaka“ direktorė Eglė Červinskaitė.

Šį renginį Tremties ir rezistencijos muziejus organizavo kartu su Skaudvilės krašto muziejaus muziejininke Inga Nagaitiene, kuri atliko daug organizacinio darbo. Skaudvilės seniūnija sutvarkė žuvusiam partizanui pastatytą paminklą ir jo aplinką.

Organizatoriai dėkoju visiems prisidėjusiems rengiant šį renginį ir jo dalyviams: Skaudvilės seniūnijai, Skaudvilės Šv. Kryžiaus bažnyčiai ir jos klebonui Alvydui Bridikiui, Skaudvilės gimnazijai, A. Čepausko dailės galerijai, Skaudvilės kultūros namams ir bibliotekai, Kęstučio pėstininkų bataliono kariams, Skaudvilės jauniesiems šauliams ir jų vadovui mokytojui Linui Norkui.

Tekstą Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėjas Raimondas Matemaitis