Birželio 3 d. – Sąjūdžio dieną primename apie Tauragės protokolus

Prieš trisdešimt šešerius metus, 1988 m. birželio 3 d. Vilniuje įsisteigė Lietuvos persitvarkymo Sąjūdžio (sutrumpintai LPS) iniciatyvinė grupė. Per keletą mėnesių ji sudrebino sovietų okupuotos Lietuvos visuomeninį ir politinį gyvenimą. Tauragėje LPS iniciatyvinė grupė įsikūrė 1988 m. rugsėjo 28 d., o nuo tų pačių metų lapkričio mėn. prasidėjo reguliarūs LP Sąjūdžio Tauragės tarybos posėdžiai. Jie buvo protokoluojami. Ilgą laiką buvo manyta, kad šie protokolai yra dingę, tačiau 2023 metų pabaigoje Tauragės krašto muziejus ,,Santaka“ gavo iš paskutiniojo Sąjūdžio Tauragėje pirmininko Broniaus Martinkaus žmonos Virgilijos Martinkienės B. Martinkaus archyvą. Jame buvo atrasti Lietuvos Sąjūdžio Tauragės tarybos posėdžių protokolai. Apie jų atradimą jau pranešėme visuomenei anksčiau, o dabar norėtume pasidalinti ir pirmųjų protokolų tekstu.

Skelbiame 1988 metais surašytus protokolus. Juose daug jaunajai kartai sunkiai suprantamų trumpinių, šiuo metu nebenaudojamų anachronizmų. Vyresnė karta turės galimybę prisimenanti to laiko įvykius, kuriuose dalyvavo arba apie juos girdėjo. Tekstą skelbiame maksimaliai artimą originaliems protokolų tekstams

Tekstą parengė Tremties ir rezistencijos muziejaus vedėjas Raimondas Matemaitis

Tarybos posėdis 1988 11 28 Tauragė

PROTOKOLAS

Posėdžio p-kas – Plėštys A.  sekr. – Kazakevičienė V.

Nedalyvavo: Gylis, Martutaitienė, Norkevičiūtė

Darbotvarkė:

Dėl tarybos darbo reglamento

Dėl atskirų rėmimo grupių šefavimo

Dėl ryšių su kaimyninių rajonų rėmimo grupėmis plėtojimo

Nutarta:

 1. Nustatyti tokią tarybos darbo tvarką:

Pirmą   mėn.   pirmadienį   dirba Taryba

Antrą         „            „               „       Taryba – Sueiga

Trečią        „            „               „       Taryba

Ketvirtą     „            „               „       Taryba – Visuomenė

 • Sekančiam tarybos posėdžiui paskirti pirmininku B. Jagminą

Pakviesti pokalbiui Kultūros fondo Tauragės rėmimo grupės pirmininką – J. Šimkų – ats. Kazakevičienė V.

 • Kiekvienam tarybos nariui priskirti ryšiams palaikyti šias rėmimo grupes:

+       Plėštys A. – SMEG, Buitinis

+       Mičiulis S. – SMGS, Politechnikumas, Sporto org.

Pak. Regelskis J. – ATĮ, KV

Pak. Straukas E. – Miškų ūkis, Vandentiekis, Skaudvilė

+      Jokubauskas P. – Religinės bendruomenės

Pak. Liorančas J. – VDPK, KĮK

+       Šeputis J. – Statybos valdyba, RSO

Pak. Jagminas Br. – MSV, Mėsos k-tas, Rajkoopsąjunga

Pak. Šimkus J. – Komplektavimo valdyba

+      Gylis M. – Medikų

+      Lapė St. – Baldų fabrikas „Tauras“, RTAĮ

+      Kazakevičienė V. – L-d. „Kregždutė“, Taurai, CB

Pak. Norkevičiūtė V. – Švietimo darb., IV vid., V vid.

Pak. Martutaitienė V. – I vid., II vid.,

 •   Pečiulis V. – Ž. Ū. Darbuotojų.
 • Plėtoto ryšius su Sąjūdžio Sovietsko rėmimo grupe:
 • Dalyvauti renginyje – ats. Plėštys A.
 • Parinkti lietuviškų knygų – ats. Kazakevičienė
 • Užmegzti ryšius su kaimyninių rajonų rėmimo grupėmis:

Šilalės – ats. Liorančas J.

Jurbarko – ats. Lapė St.

Šilutės – Regelskis J.

Šilalės –

Raseinių –

 • Apsvarstyta ir priimta:
 • SMGS rėmimo grupės laiškui „Dėl Tauragės proftechninės mokyklos“
 • Tarybos narių laiškui-atsakymui į AT deputačių kreipimąsi A P

Sekretorė V. Kazakevičienė

Pirmininkas Plėštys A.

Tauragės m. tarybos susirinkimo įvykusio

1988 12 5

PROTOKOLAS

 1. Drg. Jagmino įvadinis žodis (apie paminklų apsaugą)
 2. Drg. Šimkaus pasisakymas (Kultūros fondas)

Jis pažymėjo, kad rajono kultūros fondas mažai pasikeitė. Nėra veiklių darbuotojų, neturi savo istorijos, nėra parašyta. Reikalingas Tauragėje muziejus. Nėra patalpos, todėl eksponatų rinkimas netikslingas. Patalpų klausimas pavestas Spudvilienei. 1992 m. suruošti Tauragės miesto jubiliejų.

 • Su Tauragės pilies architektūra supažindino E. Mažrimas. Siūlė sutikti su rekonstrukcijos projektu. (vyko diskusijos). Pasiūlyta paruošti protesto raštą, protestuojant už rekonstrukciją.
 • Versmės klausimas, išvežti patys geriausi Šiaulio meno darbai, nustatyti, kas juos išardė, kas išvežė, kas turi grąžinti skulptūras.
 • Mičiulio paaiškinimas apie deputačių ir sąjūdžio dalyvių pasmerkimo klausimą.
 • Paaiškinimas apie Repino straipsnį „Leniniečių balse“.
 • Stendai 1) Po stiklu Atgimimas, mūsų leidinukas.
 • Įvykusio seimo įspūdžiai. Pranešėjas A. Pleištys.

Sekr. Jokubauskas

LPS Tauragės tarybos ir sueigos susirinkimo, įvykusio 1988 12 12

PROTOKOLAS

 1. Apie politinę situaciją Respublikoje. Informuoj. LPS Seimo narys J. Liorančas.
  1. Apie LTSR Aukščiausiosios Tarybos sesijos, įvykusios 1988 11 18–19, rezultatus.
  1. Apie rajono deputačių Venevičiūtės ir Barkauskienės laišką „L. b.“, kitus laiškus tuo kl.
  1. Ateity – rinkimai, kurie priklausys nuo mūsų visų.
  1. Svarbiausia ir skaudžiausia – Armėnijos tragedija.
 2. Dėl „L. b.“ spausdinamų straipsnių viešumo. Pasisako Sueigos nariai. Dėl pavadinimo keitimo.
 3. Apie Žaliųjų inf. apie vandenį – duomenys pasitvirtino. E. Strauka.
 4. Apie Sąjūdžio veiklos kryptį ateityje. Pasisako A. Pleištys.
  1. Dėl LTSR Konstitucijos kai kurių straipsnių (nuosavybė, suverenumas, pilietybė turi išlikti)
  1. Apie Sąjūdžio organizuotą renginį Sovietske. S. Mičiulis, Lapė.
  1. Dėl Armėnijos.
  1. Dėl LKD rajone ir jų reikalingumą rajone (gamyklose, įstaigose ir kt.)  I. Tautvydienė.
  1. Kultūriniai renginiai turi būti remiami ne tik pavienių entuziastų. Reikia kitokių nuomonių. V. Martutaitienė.
  1. Dėl Politechnikumo pastato rekonstrukcijos. J. Ragelskis, Šeputis.

Nedalyvauja: B. Jagminas, Pečiulis.

Sekretoriavo V. Martutaitienė

LPS Tauragės tarybos posėdžio, įvykusio 1988 12 19

PROTOKOLAS

Dalyvauja tarybos nariai A. Pleištys, J. Šeputis, M. Gylys, P. Jokubauskas, S. Mičiulis, J. Šimkus, Kazakevičienė, Ragelskis, Jagminas, Straukas, Tremtinių klubo pirmininkas G. Katinas, rėmimo grupių nariai Mažrimas, Martinkus.

Apsvarstyta:

 1. Dėl dalyvavimo partijos rajono komitete susitikime su pramonės įmonių pirminių partinių organizacijų – A. Pleištys.
 2. Dėl leidinio savo spausdinimo – J. Šimkus
 3. Dėl sporto – S. Mičiulis
 4. Dėl kapinių – Jokubauskas, Bagdonas
 5. Dėl patalpų tremtinio klubui – Katinas
 6. Dėl parėmimo esančių vaikų našlaičių Tauragės centrinėje ligoninėje ir jų paramai išskyrimo pagal aplinkybes – M. Gylys
 7. Dėl pieno supirkimo iš gyventojų Budviečių supirkimo punkte, vedėja Uginčienė Regina. Pieno riebumas nenustatomas, į pieną pilamas vanduo, vedėja savo giminaičių vardu užrašinėja pieną – E. Straukas.
 8. Dėl cenzūros rajono laikraščiui kreipimosi – Ragelskis.
 9.  Dėl gėlių parduotuvės likimo – B. Venckienė.
 10. Dėl straipsnio rajono laikraštyje apie deputatus „Liko nuoskauda“ – Medelis.
 11. Dėl Tauragės pilies ansamblio rekonstrukcijos – Mažrimas.
 12. Sekantis posėdis, rinkimų klausimais – A. Pleištys

Pirmininkaujantis

Sekretoriaujantis

LPS Tauragės rajono tarybos posėdžio, įvykusio 88 12 26

PROTOKOLAS

Svečiai iš Šilutės, Šilalės, Kelmės rajonų

Dienotvarkėje:

 1. Dėl rinkimų į TSRS liaudies deputatų tarybą, RSO – Brazauską (pranešėjas Šimkus), nuo LPS – Laurinkų MA filos.-soc.. instituto mokslinis bendradarbis. Sąjūdis pats iškelti negali. Siūlyti per partiją ir profsąjungą dalyvaujant >50%  dirb. Deputatas renkamas jeigu 50% balsuoja už. Savo susirinkimą užregistruoti rinkiminėje komisijoje ir paimti pakvitavimą. 2 d. laikotarpyje paimti iš kandidato pareiškimą. Iki sausio 26 d. Konferencijoje turi dalyvauti ne mažiau 2/3 delegatų.

Svarbiausia I-as rinkimų etapas – registruotis pagal nustatytas formas. Susirinkimą reikia įregistruoti būtinai!

Reikia rinkti balsų skaičiavimo komisija ir stebėtojai!

Kalbėjo Kelmės, Šilalės, Šilutės

Kandidato iškėlimo į deputatus susirinkimo protokolo pagr. aspektai

 1. Tikslus darbo kolektyvo bendro susirinkimo (konferencijos) pavadinimas.
 2. Bendro susirinkimo foto ir vieta.
 3. Bendras kolektyvo narių skaičius ir kiek jų dalyvauja susirinkime / susirinkimas laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja daugiau negu pusė visų darbo kolektyvų narių. Arba bendras delegatų, išrinktų į konferenciją, skaičius ir kiek iš jų dalyvauja / Konferencija laikoma teisėta, jeigu joje dalyvauja ne mažiau kaip 2 trečdaliai visų išrinktų deputatų/
 4. Pirmininko pavardė /p., v., r., t.v, pareigos/
 5. Susirinkimo sekretorius /p., v., r., t.v, pareigos/
 6. Darbotvarkėje: Pvz.: Kandidato į TSRS liaudies deputatus iškėlimas Klaipėdos rinkiminėje apygardoje Nr. 690.
 7. Susirinkimo dalyvių supažindinimas su įstatymu „Dėl TSRS deputatų rinkimų“.
 8. Balsavimo tvarkos nustatymas (slaptai arba atvirai)
 9. Nurodoma, kas /p.v., v., t.v, pareigos/ pasisakė ir apibūdinama pasisakymo esmė.
 10. Užrašomi kiekvieno svarstyto kandidato į deputatus balsavimo rezultatai. Pvz. Jonaitis, Petras, Povil – „už“ balsavo 320, „prieš“ – 60, susilaikė – 10 ir t.t. (Kandidatu į deputatus laikomas iškeltas tas pasiūlytas kandidatas, už kurį balsavo daugiau negu pusė susirinkimo dalyvių arba konferencijos delegatų).
 11. Susirinkimo sprendimas, kuriame nurodoma tiksli iškeltojo kandidato į deputatus pavardė, v., t.v., g. m., partiškumas, tautybė, lytis, išsilavinimas, pareigos, darbovietė ir gyvenamoji vieta (pašto ind., miestas, g-vė, namo ir buto Nr.).
 12. Protokolą pasirašo susirinkimo p-kas ir sek-rius.
 13. Protokolas antspauduojamas atitinkamo darbo kolektyvo arba profsąjungos komiteto anspaudu.
 14. Protokolas surašomas 2 egz., iš kurių vienas perduodamas atitinkamai apygardos rinkiminei komisijai.
 15. Iškeltas kandidatas į deputatus apie susirinkimo priimtą sprendimą informuojamas ne vėliau kaip per 2 dienas.

Susirinkimo p-kas Šimkus

Sekretorius /S. Mičiulis/